VÄLKOMMEN till ulrikaforetagarna.se

Org.nr: 802431-2905  Bg 5846-6087    info(at)ulrikaforetagarna.se

 

Protokoll fört vid det 8 årsmötet med Ulrika Företagarförening, torsdagen den 21 mars 2013 i Hotellet, Ulrika.

Närvarande: enligt bifogad deltagarlista 

§ 1.   Arne Svensson Seidlitz hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Deltagarförteckning gick runt och påtecknades.

§ 2.   Till mötesordf. valdes Arne Svensson Seidlitz. Till mötessekr. valdes Bengt Adelsköld

§ 3.   Årsmötet ansågs behörigen utlyst, med anslag vid Ulrika Butik och då ett 10-tal företagare närvarade och alla medlemmar hade inbjudits till detta möte per brev  som en personlig kallelse.

§ 4.   Årsmötet beslutade godkänna bef. dagordning och närvaroförteckningen godkändes som röstlängd om en sådan skulle behövas.

§ 5.   Årsmötet beslutade välja som justeringsmän: Stig Bergqvist och Magnus Anell.

§ 6.   Verksamhetsberättelsen upplästes av sekr. Bengt Adelsköld, godkändes och lades till handlingarna.

§ 7.   Förvaltningsberättelsen upplästes av kassören Leif Sundberg. Den godkändes, och lades till handlingarna. Balansräkningen fastställdes till 507.219,17 Årsmötet beslutade att årets vinst 20.219,17 balanseras i ny räkning.

§ 8.   Revisionsberättelsen upplästes av Jan-Ove Karlsson, godkändes och lades till handlingarna.

§ 9.   Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 10. Styrelsen har en verksamhetsplan men ingen budgetplan för 2013. Ett utskick kommer med inbjudan till landsbygdens dag den 29/6. Butiksföreningen sköter om macken.

§ 11. Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att den ideella avgiften är oförändrad 100,- och den avdragsgilla serviceavgiften är oförändrat 200,- + moms = 350,- På uppdrag av revisorerna fastställdes att några arvoden ej utbetalas

§ 12. Val av styrelse på två år: Bertil Andersson, Ros-Mari Seidlitz och Leif Sundberg. Kvar av styrelsen på ett år Arne Svensson Seidlitz, Bengt Adelsköld. Omval av Mattias Andersson, som suppleant på 1 år.

§ 13. Beslutades välja Arne Svensson som ordförande för föreningen på ett år.

§ 14. Val av revisorer: Beslutades välja Lennart Staaf och Jan-Ove Karlsson för en tid av ett år.

§ 15. Val av valberedning: Beslutades välja Ove Karlsson.

§ 16. Inga motioner har inkommit.

§ 17. Övriga frågor. Mötet diskuterade att disel'n tog slut härom dagen, och Leif Sundberg förklarade turerna med QStar. Arne Svenson Seidlitz berättade om nya kontakter som skall göras och har gjorts med andra leverantörer, då QStar inte är intresserade av en mack i Ulrika.

§ 18. Ordf. Arne Svensson Seidlitz tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Till fikat som butiken ordnat med, diskuterades macken och butikens framtid.

Vid protokollet:    Justeras:

Bengt Adelsköld       Arne Svensson                    Stig Bergqvist    Magnus Anell

Sekreterare             Ordförande                                    Justeringsmän

 
Senast ändrad: 31 mars 2013 /  © Ulrikaföretagarna 2006 - 2013 /  www.ulrikaforetagarna.se