VÄLKOMMEN till ulrikaforetagarna.se

Org.nr: 802431-2905  Bg 5846-6087    info(at)ulrikaforetagarna.se

 

Protokoll fört vid årsmöte med Ulrika Företagarförening, tisdagen den 6 mars 2011 i Hotellet, Ulrika.

Närvarande: enligt bifogad deltagarlista 

§ 1.   Arne Svensson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Deltagarförteckning gick runt och påtecknades.

§ 2.   Till mötesordf. valdes Arne Svensson. Till mötessekr. valdes Bengt Adelsköld

§ 3.   Årsmötet ansågs behörigen utlyst, då 10-tal företagare närvarade och alla medlemmar hade inbjudits till detta möte per brev  som en personlig kallelse.

§ 4.   Årsmötet beslutade godkänna bef. dagordning och närvaroförteckningen godkändes som röstlängd om en sådan skulle behövas.

§ 5.   Årsmötet beslutade välja som justeringsmän: Bo Karlsson och Joel Nilsson.

§ 6.   Verksamhetsberättelsen upplästes av sekr. Bengt Adelsköld, godkändes och lades till handlingarna.

§ 7.   Förvaltningsberättelsen upplästes av kassören Bengt Adelsköld. Den godkändes med ett blivande förtydligande av balansräkningen, och lades till handlingarna. Balansräkningen fastställdes till 525.649,50 Årsmötet beslutade att årets vinst 88.434,87 balanseras i ny räkning.

§ 8.   Revisionsberättelsen upplästes av Lennart Staaf, godkändes och lades till handlingarna.

§ 9.   Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 10. Styrelsen har en verksamhetsplan men ingen budgetplan för 2011. Ett utskick kommer med inbjudan till vårens aktiviteter. En mack kommer att byggas med start på måndag den 7/3, där Företagarföreningen ansvarar för anläggningen med ett "BILISTEN"-koncept (Q-STAR) och med butiksföreningen som sköter om macken. Nästa år kommer en fiberkabel att grävas till Ulrika.

§ 11. Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att den ideella avgiften är oförändrad 100,- och den avdragsgilla serviceavgiften är oförändrat 200,- + moms = 350,- På uppdrag av revisorerna fastställdes att några arvoden ej utbetalas

§ 12. Val av styrelse på två år: Bertil Andersson och Ros-Mari Seidlitz, omval. Nyval av Leif Sundberg på två år: Kvar av styrelsen på ett år Arne Svensson, Bengt Adelsköld. Nyval av Mattias Andersson, som suppleant på 1 år.

§ 13. Beslutades välja Arne Svensson som ordförande för föreningen på ett år.

§ 14. Val av revisorer: Beslutades välja Lennart Staaf och Jan-Oe Karlsson för en tid av ett år.

§ 15. Val av valberedning: Beslutades bordlägga frågan till styrelsen.

§ 16. Inga motioner har inkommit.

§ 17. Övriga frågor.

§ 18. Ordf. Arne Svensson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Till fika efter årsmötet bjöd Bertil och Arne på våfflor - sylt och grädde.

Vid protokollet:    Justeras:

Bengt Adelsköld       Arne Svensson                    Bo Karlsson    Joel Nilsson

Sekreterare             Ordförande                                    Justeringsmän

 
Senast ändrad: 20 mars 2011 /  © Ulrikaföretagarna 2006-2011 /  www.ulrikaforetagarna.se