VÄLKOMMEN till ulrikaforetagarna.se

Org.nr: 802431-2905  Bg 5846-6087    info(at)ulrikaforetagarna.se

 

Protokoll fört vid årsmöte med Ulrika Företagarförening, tisdagen den 9 mars 2010 i Hotellet, Ulrika.

Närvarande: enligt bifogad deltagarlista 

§ 1.   Arne Svensson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Deltagarförteckning gick runt och påtecknades.

§ 2.   Till mötesordf. valdes Arne Svensson. Till mötessekr. valdes sittande Bengt Adelsköld

§ 3.   Årsmötet ansågs behörigen utlyst, då 10-tal företagare närvarade och alla medlemmar hade inbjudits till detta möte per brev  som en personlig kallelse.

§ 4.   Årsmötet beslutade godkänna bef. dagordning och närvaroförteckningen godkändes som röstlängd om en sådan skulle behövas.

§ 5.   Årsmötet beslutade välja som justeringsmän: Bo Karlsson och Börje Pettersson.

§ 6.   Verksamhetsberättelsen upplästes av sekr. Bengt Adelsköld, godkändes och lades till handlingarna.

§ 7.   Förvaltningsberättelsen upplästes av kassören Bengt Adelsköld med hjälp av Jan Persson, godkändes och lades till handlingarna. Balansräkningen fastställdes till 356.185,13 Årsmötet beslutade att årets vinst 58.064,08 balanseras i ny räkning.

§ 8.   Revisionsberättelsen upplästes av Jan-Ove Karlsson. Godkändes och lades till handlingarna.

§ 9.   Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 10. Styrelsen har ingen verksamhets- eller budgetplan för 2010.

§ 11. Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att den ideella avgiften är oförändrad 100,- och den avdragsgilla serviceavgiften sänks till 200,- + moms = 350,-

§ 12. Vald styrelse ett år kvar: Bertil Andersson och Ros-Mari Seidlitz. Val av styrelse på två år: Arne Svensson, Bengt Adelsköld, Mattias Andersson.

§ 13. Beslutades välja Arne Svensson som ordförande för föreningen.

§ 14. Val av revisorer: Beslutades välja Lennart Staaf och Jan-Oe Karlsson för en tid av ett år.

§ 15. Val av valberedning: Beslutades omvälja Magnus Strandberg och Ove Karlson, med Magnus Strandberg som sammankallande.

§ 16. Inga motioner har inkommit.

§ 17. Övriga frågor: Årsmötet diskuterade åter föreningens verksamhet, vilka intressenter som kan finnas, var vi skall marknadsföra oss, vad pengarna skall användas till, kan vi hitta hyresgäster som har en verksamhet i Hotellet (ej lager)? Det framkom synpunkter om att starta en ny företagarförening. Styrelsen fick i uppdrag att kalla till en kvällsträff som en diskussionskväll.

§ 18. Ordf. Arne Svensson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Efter årsmötet och fikat fick vi en minikurs i "första hjälpen" av Egon Helmersson från ECway.

Vi tackar Egon för ett givande program och hoppas lokala företagare vill anmäla sig till en komplett kurs.

Vid protokollet:    Justeras:

Bengt Adelsköld       Arne Svensson                    Bo Karlsson    Börje Pettersson

Sekreterare             Ordförande                                    Justeringsmän

 
Senast ändrad: 31 mars 2010 /  © Ulrikaföretagarna 2006-2010 /  www.ulrikaforetagarna.se