VÄLKOMMEN till ulrikaforetagarna.se

Org.nr: 802431-2905  Bg 5846-6087    info(at)ulrikaforetagarna.se

 

Protokoll fört vid årsmöte med Ulrika Företagarförening, torsdagen den 23 februari 2008 i Hotellet, Ulrika.

Närvarande: enligt bifogad deltagarlista 

§ 66.   Arne Svensson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Deltagarförteckning gick runt och påtecknades.

§ 67.   Till mötesordf. valdes Bertil Andersson, eftersom Arne var förkyld. Till mötessekr. valdes sittande Bengt Adelsköld. 

§ 68.   Årsmötet ansågs behörigen utlyst, då 10-tal företagare närvarade och 31 intresserade hade inbjudits till detta möte per brev  som en personlig kallelse.

§ 69.   Årsmötet beslutade godkänna bef. dagordning och närvaroförteckningen godkändes som röstlängd om en sådan skulle behövas.

§ 70.   Årsmötet beslutade välja som justeringsmän: Magnus Strandberg och Börje Pettersson.

§ 71.   Verksamhetsberättelsen upplästes av sekr. Godkändes och lades till handlingarna.

§ 72.   Förvaltningsberättelsen upplästes av kassören, godkändes och lades till handlingarna. Årsmötet beslutade att förhandla med Linköpings kommun om elanslutningsavgiften om 30.000,-. Årsmötet diskuterade driftkostnaderna och avsaknaden av hyresintäkter. Årsmötet beslutade att årets förlust 39.246,98 balanseras i ny räkning.

§ 73.   Revisionsberättelsen upplästes av Jan-Ove Karlsson. Godkändes och lades till handlingarna.

§ 74.   Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 75.   Styrelsen föreslog att en utvecklingsgrupp skall tillsättas, med av styrelsen föreslagna stadgar. Kassören har öppnat ett konto kopplat till ett nytt bankgiro 258-6693. Årsmötet beslutade enligt förslaget.

§ 76.   Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att den ideella avgiften är oförändrad 100,- och den avdragsgilla serviceavgiften oförändrat 400,- + moms = 500,-

§ 77.   Vald styrelse ett år kvar: Bertil Andersson. Val av styrelse på två år: Arne Svensson, Bengt Adelsköld, Mattias Andersson. Årsmötet beslutade ge styrelsen i uppdrag att under året välja in en ledamot och två suppleanter - gärna kvinnor.

§ 78.   Beslutades välja Arne Svensson som ordförande.

§ 79.   Val av revisorer: Beslutades omvälja Bo Landin och Jan-Oe Karlsson för en tid av ett år.

§ 80.   Val av valberedning: Beslutades omvälja Magnus Strandberg och Ove Karlson, med Magnus Strandberg som sammankallande.

§ 81.   Inga motioner har inkommit.

§ 82.   Övriga frågor: Årsmötet diskuterade åter uthyrningen och vilka intressenter som kan finnas, var vi skall marknadsföra oss. Sekr. lägger ut en annons på hemsidan. Sekreteraren berättade att resande ljus nu fungerar med en ny timer - snurrar mellan 12 och 22 - lyse vid mörkrets inbrott(skymningsrelä) till 22

§ 83.   Ordf. Bertil Andersson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Till fikat som beställts hos butiksföreningen diskuterades strömavbrottet och stormen.

Vid protokollet:    Justeras:

Bengt Adelsköld       Arne Svensson        Magnus Strandberg    Börje Pettersson

Sekreterare             Ordförande                                    Justeringsmän

 
Senast ändrad: 25 mars 2010 /  © Ulrikaföretagarna 2006-2010 /  www.ulrikaforetagarna.se