VÄLKOMMEN till ulrikaforetagarna.se

Org.nr: 802431-2905  Bg 5846-6087    info(at)ulrikaforetagarna.se

 

Protokoll fört vid årsmöte med Ulrika Företagarförening, torsdagen den 29 mars 2007 i Hotellet, Ulrika.

Närvarande: enligt bifogad deltagarlista 

§ 48.   Bertil Andersson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Deltagarförteckning gick runt och påtecknades.

§ 49.   Till mötesordf. valdes sittande Bertil Andersson, eftersom Arne kommer senare. Till mötessekr. valdes sittande Bengt Adelsköld. 

§ 50.   Årsmötet ansågs behörigen utlyst, då ett 60-tal företagare och intresserade hade inbjudits till detta möte per brev den 12/3,  som en personlig kallelse.

§ 51.   Årsmötet beslutade godkänna bef. dagordning och närvaroförteckningen godkändes som röstlängd om en sådan skulle behövas.

§ 52.   Årsmötet beslutade välja som justeringsmän: Lennart Staaf och Bo Karlsson.

§ 53.   Verksamhetsberättelsen har varit utsänd och upplästes av sekr. Godkändes och lades till handlingarna.

§ 54.   Förvaltningsberättelsen upplästes av kassören, godkändes och lades till handlingarna. Årsmötet beslutade att årets vinst 18.968,64 balanseras i ny räkning.

§ 55.   Revisionsberättelsen upplästes av Jan-Ove Karlsson. Godkändes och lades till handlingarna.

§ 56.   Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 57.   Styrelsen föreslog att byalaget skall ingå som ett arbetsutskott och får fritt disponera företagarnas lokal och får hjälp med sekreterar- och kassörtjänst. Christer berättade lite bakgrund till förslaget. Nu är de upp till byalaget att själva besluta i ärendet. Upplästes årsbudget och programförslag för nästa verksamhetsår.

§ 58.   Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att den ideella avgiften är oförändrad 100,- och den avdragsgilla serviceavgiften sänks till 400,- + moms = 500,-

§ 59.   Vald styrelse ett år kvar: Arne Svensson, Bengt Adelsköld, Mattias Andersson. Val av styrelse på två år: Bertil Andersson och efter Per Gryvik finns inget förslag. Årsmötet beslutade ge styrelsen i uppdrag att under året välja in en ledamot.

§ 60.   Beslutades 2006-03-06 välja Arne Svensson för en tid av två år. Alltså ett år kvar. På fråga beslutade årsmötet att Arne Svensson har fortsatt förtroende.

§ 61.   Val av revisorer: Beslutades omvälja Bo Landin och Jan-Oe Karlsson för en tid av ett år.

§ 62.   Val av valberedning: Beslutades omvälja Magnus Strandberg och Ove Karlson, med Magnus Strandberg som sammankallande.

§ 63.   Inga motioner har inkommit.

§ 64.   Övriga frågor: Årsmötet beslutade att snarast färdigställa hotellet, bygga en entréramp på båda sidorna samt bygga en handikapptoalett. Dan Nielsen skall tillfrågas - annars går jobbet till Micke hos Skeda Byggtjänst. Styrelsen föreslår att resande ljus skall invigas på landsbygdens dag efter midsommar. Per har lovat ta hem stolpen. Bengt utsågs till sammankallande för montering av styrenhet i hotellets el.central - med motor i maskingrop - med hjälp av Börje Pettersson och någon kran.

§ 65.   Ordf. Arne tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Till fikat som butiksföreningen svarade för, visade Christer Sandberg ett bildkollage över tillkomsten av hotellet. Därefter visade Bertil Andersson bilder på lokala företagare och från olika nybyggen runt om Ulrika.

Vid protokollet:    Justeras:

Bengt Adelsköld       Arne Svensson        Lennart Staaf    Bo Karlsson

Sekreterare             Ordförande

 
Senast ändrad: 25 mars 2010 /  © Ulrikaföretagarna 2006-2010 /  www.ulrikaforetagarna.se