VÄLKOMMEN till ulrikaforetagarna.se

Org.nr: 802431-2905  Bg 5846-6087    info(at)ulrikaforetagarna.se

 

Protokoll fört vid första mötet med Ulrika Företagarförening, den 6/3 2006 i Wärdshuset Stenåkra.

·        Bertil Andersson hälsade alla ca 35 deltagare välkomna och visade med hjälp av en overheadprojektor de minnesanteckningar som Stefan Andersson hållit med företrädare för en företagargrupp i projektet Unika Ulrika.

·        Bertil Andersson bjöd till bords och under trivsamt småprat förtärdes en räksmörgås.

§ 1. Arne Svensson hälsade välkommen och förklarade mötets syfte och föredrog hela förslaget till nya stadgar för Företagarföreningen. På fråga om en Företagarförening skulle bildas – beslutade de närvarande enhälligt svara ja.

§ 2. Ändamålet med företagarföreningen antogs enligt stadgarna.

§ 3. Enligt förslag skall stadgarna ändras i § 10, så att tre styrelseledamöter väljs på 2 år

         och två ledamöter väljs på 1 år, denna första period. Därefter väljs alla på 2 år.

§ 4. Mötet ansågs behörigen utlyst, då ett 50-tal företagare och intresserade hade inbjudits

         till detta möte per telefon som en personlig kallelse.

§ 5. Val av styrelse på två år: Arne Svensson, Bengt Adelsköld, Mattias Andersson

         Val av styrelse på ett år: Bertil Andersson, Per Gryvik

§ 6. Val av ordförande: Beslutades välja Arne Svensson för en tid av två år.

         Ordförande Arne Svensson tackade för visat förtroende.

§ 7. Val av revisorer: Beslutades välja Bo Landin och Jan-Ove Karlsson för en tid av ett år

§ 8. Val av valberedning: Beslutades välja Magnus Strandberg och Ove Karlsson, med

         Magnus Strandberg som sammankallande.

§ 9. Fastställande av årsavgift och serviceavgift: Beslutades att den ideella årsavgiften

         är 100,- och den avdragsgilla serviceavgiften är 1.000,- + moms = 1.250,-

§ 10. Verksamhetsplan fanns inte nedtecknad, men mottagande och uppförande av ett

         företagshotell finns närmast på dagordningen.

§ 11. Ordförande Arne Svemsson tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:                        Justeras:

Bengt Adelsköld               Arne Svensson

Sekreterare                               Ordförande

 
Senast ändrad: 03 februari 2008 /  © Ulrikaföretagarna 2006 /  www.ulrikaforetagarna.se