VÄLKOMMEN till ulrikaforetagarna.se

Org.nr: 802431-2905  Bg 5846-6087    info(at)ulrikaforetagarna.se

 

Dagordning för årsmöte

 1. Mötets öppnande

 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

 3. Mötets behöriga utlysande

 4. Godkännande av dagordningen, fastställande av röstlängd

 5. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare

 6. Styrelsens verksamhetsberättelse

 7. Styrelsens förvaltningsberättelse

 8. Revisionsberättelse

 9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

10. Verksamhets- och budgetplan för nästa verksamhetsår

11. Fastställande av års- och serviceavgift för nästkommande år

12. Val av styrelseledamöter och suppleanter

13. Val av ordförande för föreningen

14. Val av revisorer

15. Val av valberedning

16. Inkomna motioner

17. Övriga frågor

18. Mötets avslutande

Vi fikar sedan

 
Senast ändrad: 10 mars 2012 /  © Ulrikaföretagarna 2006-2011 /  www.ulrikaforetagarna.se